دانلود گزارش طرح جامع شهر سیرکان

فهرست مطالب: دانلود گزارش طرح جامع شهر سیرکان

تاریخ ایجاد 18/11/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 77 برگ pdf   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 1926 kb  تعدادمشاهده  17


موقعیت جغرافیایی شهر –
سیرکان مرکز بخش بمپُشت شهرستان سراوان است که بخش بم پشت کنونی ازشمال
به شهر سراوان و از جنوب به کوههای زامران در پاکستان و رودخانه نهنگ از شرق به مرز
پاکستان و از غرب به سوران زابلی آشار وافشان ) واقع در منطقه سرباز ( محدود می – –
شود.
یك راه آسفالته شهر سیرکان را از راه روستای معروف کلپورگان به شهر سراوان متصل
میکند

قسمت اول: تعیین و بررسی حوزه خدماتگیر روستایی برای تدقیق موقعیت و
نقش شهر
2 چگونگی عملكردهای اصلی اقتصادی روستاهای خدمات گیر –
طبق سرشماری کشاورزی اخیر مرکز آمار ایران ، روستا های خد مات گیر از شهرسیر
کان دارای 083 بهره بردارکشاورزی بوده اند )جدول 1( .این مجموعه دارای حدود
1220 خانوار بهره بردارای دامی نیز بوه ا ند )جدول 2( . از آنجا که معمولاً بهره برداران
کشاورزی تعداد ی دام نیزدارند ، با توجه به اینكه کل تعداد خانوار ساکن در این مجموعه
1520 واحد بوده اند . می توان نتیجه گرفتحدود 23 درصد خانوار های این مجموعه به
نوعی به فعالیت کشاورزی اعم زراعی ودامی وابسته اند . جمع مساحت اراضی کشاورزی
این مجموعه )آبی و دیم ( حدود 223 هكتار ، 143 هكتار آبی ودیم توام ، 22 هكتار فقط
آبی ، 02 هكتار فقط دیم بوده است . به این ترتیب متو سط اراضی هر بهره برداراز اراضی
7 هكتار می شود . چنان که مشاهده می شود اغلب روستا های این / آبی ودیم حدود 3
مجموعه بهره بردار کشاورزی ندارند ، بین روستا های این مجموعه روستا ی کشتگان
بیشترین بهره بردار کشاورزی و مساحت اراضی را داشته است.
نمودار 1 مساحت اراضی بهره بردان کشاورزی روستاهای خدمات گیر از شهر سیرکان
رانشان می دهد .
بهره برداران دامی روستا های خدمات گیر از شهر سیر کان دارای 4053 دام
کوچك و 730 دام بزرگ بوده اند . به این تریب سرانه دام کوچك هر بهره بردار دامی
13 راس و سرانه دام بزرگ آن ها کمتر از یك راس بوده است . بین روستا های این
مجموعه بیشترین دام کوچك و بزرگ در روستای حق آباد بوده است . در جدول 2
تعداد بهره برداران دامی روستا های خد مات گیر از شهرسیر کان نشان داده شده است .
گر چه با توحه به سرانه اراضی کشاورزی و دامی در روستا های این مجمو عه و عملكرد
در هكتار اراضی در این استان نمی توان گفت عملكرد غالب اقتصادی در این مجموعه
رو ستایی است ولی از آنجا که معمولا فعالیت رسمی دیگری در اغلب روستا های این
محموعه وحود ندارد می توان گفت همچنان عملكرد غالب در این مجموعه کشاورزی
ولی در سطح پایین آن است .

کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود گزارش ,طرح جامع شهر سیرکان ,دانلود گزارش ,طرح جامع شهر سیرکان ,موقعیت جغرافیایی شهر ,سیرکان مرکز , بخش بمپُشت شهرستان ,سراوان است که , بخش بم پشت کنونی ازشمال ,به شهر سراوان ,از جنوب به کوههای ,زامران در پاکستان , و رودخانه نهنگ ,از شرق به مرز ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود گزارش برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری ،پاورپوینت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *